نمایش یک نتیجه

محصولات نشاسته بیس

قابلیت استفاده از این ظروف برای مایعات و مواد غذایی گرم و چرب بدون هیچگونه تجزیه و ترکیب شیمیایی و قابلیت چاپ پذیری سطوح